Home / Trang Phòng Ban / Phòng Điều Dưỡng

Phòng Điều Dưỡng

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

I. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC:

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

a) Chức năng:
Phòng Điều dưỡng của Trung tâm Y tế là phòng nghiệp vụ chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Giám đốc Trung tâm Y tế và chịu trách nhiệm trước Phó Giám đốc về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện.

b) Nhiệm vụ:
– Lập kế hoạch công tác chăm sóc Điều dưỡng trong trung tâm để trình Giám đốc phê duyệt;
– Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của Trung tâm, chuyên khoa để trình Hội đồng Điều dưỡng xem xét và Giám đốc phê duyệt;
– Tổ chức chỉ đạo Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định;
– Đôn đốc, kiểm tra Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên và Hộ lý thực hiện đúng các kỹ thuật chuyên môn theo quy chế chuyên môn;
– Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên và Hộ lý. Tham gia hướng dẫn thực hành cho sinh viên, học sinh;
– Kiểm tra tay nghề Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên và Hộ lý;
– Lập kế hoạch mua sắm dụng cụ, vật tư cho công tác chăm sóc, phục vụ người bệnh và theo dõi, kiểm tra việc sử dụng, bảo quản;
– Kiểm tra công tác vệ sinh và kiểm soát nhiễm khuẩn tại các khoa phòng và buồng bệnh trong toàn Trung tâm Y tế;

– Phối hợp với phòng Tổ chức- Hành chính bố trí, điều động, phân công Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên và Hộ lý;
– Phối hợp với khoa Y tế công cộng và Dinh dưỡng về truyền thông giáo dục sức khỏe;
– Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến;
– Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh.