Home / Trang Phòng Ban / Phòng Tài Chính Kế Toán

Phòng Tài Chính Kế Toán

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

I. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC:

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

a) Chức năng:
Phòng Tài chính- Kế toán của Trung tâm Y tế là phòng nghiệp vụ chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Trung tâm Y tế và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động Tài chính Kế toán của đơn vị.
b) Nhiệm vụ:
– Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của Trung tâm Y tế lập dự toán ngân sách, kế  hoạch thu, chi của đơn vị và tổ chức thực hiện khi được phê duyệt;
– Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu, chi đúng theo quy định;
– Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của đơn vị;
– Tổ chức công tác Kế toán trong Trung tâm Y tế theo quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác, kịp thời. Hướng dẫn kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu, chi của đơn vị;
– Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản;
– Tổ chức bảo quản, lưu trữ các chứng từ, sổ sách Kế toán theo quy định;
– Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của Trung tâm.

CN. Huỳnh Mai Thi – Trưởng Phòng