Home / Khoa YTCC và DD

Khoa YTCC và DD

KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ DINH DƯỠNG

I. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC:

 

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

1. Công tác vệ sinh lao động
– Nắm và quản lý lập hồ sơ doanh nghiệp nhỏ.
– Quản lý các doanh nghiệp có yếu tố nguy cơ được đo đạc môi trường.
– Lập hồ sơ quản lý sức khỏe người lao động tại các cơ sở lao động.
– Quản lý số lao động tại các doanh nghiệp được khám bệnh nghề nghiệp.
– Hướng dẫn cho các cơ sở lao động làm thủ tục giám định bệnh nghề nghiệp cho
người lao động khi nghi ngờ mắc bệnh nghề nghiệp.
– Phối hợp với Trung tâm bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường Cần Thơ quản
lý về sức khỏe của công nhân tại các doanh nghiệp.
2. Công tác y tế học đường
– Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác y tế học đường
– Quản lý lập hồ sơ tất cả các trường trên địa bàn huyện .

– Quản lý sức khỏe học sinh, tình hình dịch bệnh, an toàn thực phẩm, truyền thông
giáo dục sức khỏe trong trường học.
– Kết hợp Phòng GD&ĐT huyện kiểm tra tất cả các trường trên địa bàn huyện.
– Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định.
– Xây dựng mô hình trường học an toàn.
– Nhận và cấp phát Fluor cho học sinh tiểu học.
3. Công tác phòng chống tai nạn thương tích
– Triển khai hệ thống và mạng lưới thu thập tai nạn thương tích.
– Thống kê, theo dõi phòng chống tai nạn thương tích.
– Xây dựng mô hình cộng đồng an toàn, phòng chống tai nạn thương tích.
4. Công tác vệ sinh môi trường
– Triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia các dự án về sức khỏe
môi trường.
– Phối hợp ngành chức năng thực hiện kiểm tra quản lý công tác vệ sinh môi
trường,
– Giám sát vệ sinh nguồn nước sinh hoạt, thống kê theo dõi 3 công trình vệ sinh, xử
lý phân, nước, rác trên địa bàn.
– Hướng dẫn vận động nhân dân xây dựng các công trình vệ sinh như: nhà tiêu,
giếng nước, nhà tắm, chuồng gia súc theo các yêu cầu kỹ thuật.
– Có kế hoạch kiểm tra chất lượng nước uống, nước sinh hoạt, phối hợp khoa xét
nghiệm lấy mẫu gửi tuyến trên.
– Hướng dẫn các đơn vị ở địa phương như: cơ quan, xí nghiệp xử lý phân, nước,
rác theo hướng dẫn kỹ thuật của tuyến trên.
5. Công tác dinh dưỡng
– Triển khai các hoạt động dinh dưỡng cộng đồng .
– Kết hợp TP tổ chức cân đo trẻ hằng năm theo cụm để đánh giá tình trạng dinh
dưỡng của trẻ
– Triển khai Chiến dịch uống Vitamin A 2lần/năm.
6. Công tác truyền thông, tuyên truyền
– Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác truyền thông GDSK của Trung tâm hàng
tháng, năm.
– Tham mưu BGĐ, phối hợp huy động các khoa, phòng Trung tâm cùng thực hiện
công tác tuyên truyền như viết tin bài, phối hợp tập huấn.
– Cung cấp tin, bài hoạt động trong lĩnh vực y tế phụ trách cho các báo, đài. Tham
gia báo cáo viên các trung tâm học tập cộng đồng. Phối hợp các cơ quan báo, đài
địa phương trong công tác tuyên truyền.
– Phụ trách quản lý các phương tiện truyền thông chung của Trung tâm.

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hội thi chuyên môn, hội thi quần chúng về lĩnh
vực y tế.
– Tổ chức tốt việc thực hiện và hướng dẫn nghiệp vụ truyền thông giáo dục sức
khỏe về y tế dự phòng, phòng chống HIV/AIDS, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm
sóc sức khỏe sinh sản trên địa bàn huyện.

CNYTCC. Nguyễn Thị Thuý Ân – Phó trưởng khoa.