Home / Khoa Xét Nghiệm và Chẩn Đoán Hình Ảnh

Khoa Xét Nghiệm và Chẩn Đoán Hình Ảnh

KHOA XÉT NGHIỆM VÀ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

– Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh;
– Tổ chức công tác lấy, nhận bệnh phẩm và đảm bảo công tác thường trực;
– Tổ chức thực hiện các dịch vụ xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh thuộc lĩnh vực quản lý theo qui định của cấp có thẩm quyền;
– Xây dựng kế hoạch phát triển công tác xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh;
– Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỹ thuật chiếu, chụp X quang, siêu âm và đảm bảo kết quả chính xác đúng thời gian quy định;
– Đôn đốc, kiểm tra việc sử dụng, bảo quản thiết bị và thực hiện các chế độ về bảo hộ lao động;
– Phối hợp với các khoa lâm sàng tổ chức thực hiện các kỹ thuật đúng theo quy định và nâng cao chất lượng trong Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh;
– Thực hiện tốt công tác bảo quản chất lượng hóa chất, thuốc thử và xử lý chất thải đúng theo quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn.