Home / Khoa ATTP

Khoa ATTP

KHOA AN TOÀN THỰC PHẨM

I. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC:

 

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

– Thực hiện các hoạt động phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn.
– Thống kê, quản lý các cơ sở dịch vụ ăn uống, sản xuất kinh doanh thực phẩm, căn
tin, bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố trên địa bàn.
– Chỉ đạo tuyến cơ sở trong công tác quản lý an toàn thực phẩm cho tuyến xã, thị
trấn.
– Tham gia thẩm định cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa
bàn theo phân cấp.
– Tham gia kiểm tra, giám sát công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm, phòng
chống bệnh truyền qua thực phẩm.
– Hướng dẫn, giám sát cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, ăn uống trong việc
bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ
khác về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân
cấp.
– Thực hiện công tác báo cáo định ký và đột xuất theo quy định.

KS. Nguyễn Thị Thu Hồng – Trưởng khoa an toàn thực phẩm