Home / Ban Giám Đốc

Ban Giám Đốc

BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHONG ĐIỀN

GIÁM ĐỐC

BSCKII. TRẦN BÁ THÀNH

Điện thoại: 0918.432.366

Email: bsthanhpyt@gmail.com

 


 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

BSCKI. Nguyễn Thị Thanh Thúy

Điện thoại: 0919.125.957

Email: khnv.tccb86@gmail.com


 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

BSCKI. Nguyễn Thanh Vũ

Điện thoại: 0919.850.280

Email: bsvupd@gmail.com


 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

CN CKI Lê Văn Phương

Điện thoại: 0919.112.539

Email: levanphuong79@gmail.com